Semoga kita tidak lupa… tentang ayat-ayat cinta yang wajib kitabaca, sebab ini sangat penting untuk keselamatan kita di dunia dan diakhirat kelak…
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benartaqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalamkeadaan beragama Islam. (QS. 3:102)
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islamkeseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan.Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208)
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasasebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamubertaqwa. (QS. 2:183)
Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagaipenolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. 2:153)
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baikyang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jikabenar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. (QS. 2:172)
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaandengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yangmendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)mambayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suaturahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksayang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan)hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (QS.2: 178-179)
Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagiandari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yangpada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatanyang akrab dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulahorang-orang yang zalim. (QS. 2:254)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala)sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepadamanusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Makaperumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah,kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih(tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yangmereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orangyang kafir itu. (QS. 2:264)
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkansisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(QS. 2:278)
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secaratunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Danhendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telahmengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yangberhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklahia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangisedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yanglemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampumengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Danpersaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelakidan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jikaseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksiitu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; danjanganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampaibatas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allahdan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jikamu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Danpersaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dansaksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Danbertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahuisegala sesuatu. (QS. 2:282)
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dariorang-orang yang diberi Ahli Kitab, niscaya mereka akan mengembalikankamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. (QS. 3:100)
Dan banyak lagi ayat-ayat cinta yang Allah kirimkan untuk kita… Bacasendiri di Al-Qur’an… ^_^Wallahu A’lam
sumber : http://www.jkmhal. com/main. php?sec=content& cat=8&id= 7878
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s